16/10/2022
từ 13:55 – 15:55
Phú Ốc 3 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


16/10/2022
từ 13:56 – 15:56
Phú Ốc 1 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


16/10/2022
từ 13:56 – 15:56
Phú Ốc 4 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


17/10/2022
từ 06:30 – 08:00
Cây Sen 2 ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Tách lèo vị trí 169 XT 479 La Sơn

17/10/2022
từ 06:30 – 08:00
HÒA VANG (BBNT) ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Tách lèo vị trí 169 XT 479 La Sơn

17/10/2022
từ 07:00 – 13:00
Chế biến gỗ Hương Thọ ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Đấu nối TBA Hương Thọ 8 XDM vào lưới 35kV XT 372 Huế 1Lắp đặt LBS 371-7/74 Hương Thọ, Xử lý cột 92 nghiêng do xe tông

17/10/2022
từ 07:00 – 13:00
Hương Thọ 6 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Đấu nối TBA Hương Thọ 8 XDM vào lưới 35kV XT 372 Huế 1Lắp đặt LBS 371-7/74 Hương Thọ, Xử lý cột 92 nghiêng do xe tông

17/10/2022
từ 07:00 – 13:00
MỎ ĐÁ HƯƠNG THỌ ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Đấu nối TBA Hương Thọ 8 XDM vào lưới 35kV XT 372 Huế 1Lắp đặt LBS 371-7/74 Hương Thọ, Xử lý cột 92 nghiêng do xe tông

17/10/2022
từ 07:00 – 13:00
MỎ ĐÁ HƯƠNG THỌ 2 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Đấu nối TBA Hương Thọ 8 XDM vào lưới 35kV XT 372 Huế 1Lắp đặt LBS 371-7/74 Hương Thọ, Xử lý cột 92 nghiêng do xe tông

17/10/2022
từ 07:00 – 13:00
THPT Bình Điền (CC) ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Đấu nối TBA Hương Thọ 8 XDM vào lưới 35kV XT 372 Huế 1Lắp đặt LBS 371-7/74 Hương Thọ, Xử lý cột 92 nghiêng do xe tông

17/10/2022
từ 07:00 – 13:00
Định Cư Hương Thọ ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Đấu nối TBA Hương Thọ 8 XDM vào lưới 35kV XT 372 Huế 1Lắp đặt LBS 371-7/74 Hương Thọ, Xử lý cột 92 nghiêng do xe tông

17/10/2022
từ 13:30 – 15:00
Bình Thành 3 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Đấu nối san tải hạ thế TBA Bình Thành 3

17/10/2022
từ 16:30 – 17:30
Cây Sen 2 ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Đấu lèo vị trí 169 XT 479 La Sơn

17/10/2022
từ 16:30 – 17:30
HÒA VANG (BBNT) ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Đấu lèo vị trí 169 XT 479 La Sơn

18/10/2022
từ 07:30 – 17:30
CHIẾU SÁNG PHƯỚC TƯỢNG ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


Dựng 06 cột, thay dây AC95 bằng dây AV185 từ VT 84 đến 92A XT 476 Cầu Hai; xử lý cột nghiêng VT 92 XT 476 Cầu Hai

18/10/2022
từ 07:30 – 17:30
TĐC LỘC THỦY ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


Dựng 06 cột, thay dây AC95 bằng dây AV185 từ VT 84 đến 92A XT 476 Cầu Hai; xử lý cột nghiêng VT 92 XT 476 Cầu Hai

19/10/2022
từ 07:00 – 16:00
LIÊN BẰNG ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Thay sứ, bulong xà nhánh rẽ đi Xuân Long từ cột 34/2 đến TBA Xuân Long 5

19/10/2022
từ 07:00 – 16:00
Lâm trường Tiền Phong ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Thay sứ, bulong xà nhánh rẽ đi Xuân Long từ cột 34/2 đến TBA Xuân Long 5

19/10/2022
từ 07:00 – 16:00
MỎ ĐÁ KHE LY ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Thay sứ, bulong xà nhánh rẽ đi Xuân Long từ cột 34/2 đến TBA Xuân Long 5

19/10/2022
từ 07:00 – 16:00
MỎ ĐÁ KHE LY 2 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Thay sứ, bulong xà nhánh rẽ đi Xuân Long từ cột 34/2 đến TBA Xuân Long 5

19/10/2022
từ 07:00 – 16:00
MỎ ĐÁ VIỆT NHẬT 2 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Thay sứ, bulong xà nhánh rẽ đi Xuân Long từ cột 34/2 đến TBA Xuân Long 5

19/10/2022
từ 07:00 – 16:00
MỎ ĐÁ VIỆT NHẬT 3 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Thay sứ, bulong xà nhánh rẽ đi Xuân Long từ cột 34/2 đến TBA Xuân Long 5

19/10/2022
từ 07:00 – 16:00
XAY ĐÁ XUÂN LONG 1 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Thay sứ, bulong xà nhánh rẽ đi Xuân Long từ cột 34/2 đến TBA Xuân Long 5

19/10/2022
từ 07:00 – 16:00
XAY ĐÁ XUÂN LONG 2 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Thay sứ, bulong xà nhánh rẽ đi Xuân Long từ cột 34/2 đến TBA Xuân Long 5

19/10/2022
từ 07:00 – 16:00
XAY ĐÁ XUÂN LONG 4 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Thay sứ, bulong xà nhánh rẽ đi Xuân Long từ cột 34/2 đến TBA Xuân Long 5

19/10/2022
từ 07:00 – 16:00
XUÂN LONG 3 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Thay sứ, bulong xà nhánh rẽ đi Xuân Long từ cột 34/2 đến TBA Xuân Long 5

19/10/2022
từ 07:00 – 16:00
XUÂN LONG 5 (HTX XUÂN LONG) ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Thay sứ, bulong xà nhánh rẽ đi Xuân Long từ cột 34/2 đến TBA Xuân Long 5

19/10/2022
từ 07:00 – 16:00
ĐÁ VIỆT NHẬT ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Thay sứ, bulong xà nhánh rẽ đi Xuân Long từ cột 34/2 đến TBA Xuân Long 5

19/10/2022
từ 07:30 – 13:00
KHÁCH SẠN MORIN ĐL Nam Sông Hương

Đã duyệt


Hoán chuyển MBA KS Morin 1000kVA với MBA Handico 750kVA

19/10/2022
từ 07:30 – 14:00
Nguyễn Khoa Chiêm 2 ĐL Nam Sông Hương

Đã duyệt


Tách (đấu) lèo ĐD 22kV lộ kép 477-482 Huế 1 tại vị trí 15AXử lý cột nghiêng tại vị trí 14 lộ kép 477-482 Huế 1

19/10/2022
từ 07:30 – 14:00
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐL Nam Sông Hương

Đã duyệt


Tách (đấu) lèo ĐD 22kV lộ kép 477-482 Huế 1 tại vị trí 15AXử lý cột nghiêng tại vị trí 14 lộ kép 477-482 Huế 1

19/10/2022
từ 07:50 – 10:10
BƠM BẮC SƠN ĐL Phong Điền

Đã duyệt


Nghiệm thu đóng điện ĐD & TBA Trạch Thượng 3 (đấu nối vị trí 50 A XT 471 Phong Điền); kéo dây hạ thế cáp vặn xoắn ABC 4×120 từ vị trí C5 đến B11 đấu lưới ĐD hạ áp TBA Phò Trạch 8, đấu ĐD tại cột C5 & cột B11 đấu lưới ĐD hạ áp TBA Phò Trạch 8 qua lưới điện Trạch Thượng 3Tách ĐD tại vị trí cột C2 XT C ĐD hạ áp TBA Phò Trạch 8; tách ĐD tại vị trí cột B6 XT B ĐD hạ áp TBA Phò Trạch 8

19/10/2022
từ 07:50 – 10:10
Phò Trạch 8 ĐL Phong Điền

Đã duyệt


Nghiệm thu đóng điện ĐD & TBA Trạch Thượng 3 (đấu nối vị trí 50 A XT 471 Phong Điền); kéo dây hạ thế cáp vặn xoắn ABC 4×120 từ vị trí C5 đến B11 đấu lưới ĐD hạ áp TBA Phò Trạch 8, đấu ĐD tại cột C5 & cột B11 đấu lưới ĐD hạ áp TBA Phò Trạch 8 qua lưới điện Trạch Thượng 3Tách ĐD tại vị trí cột C2 XT C ĐD hạ áp TBA Phò Trạch 8; tách ĐD tại vị trí cột B6 XT B ĐD hạ áp TBA Phò Trạch 8

19/10/2022
từ 08:00 – 09:30
Đài Phát Thanh ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Thí nghiệm định kỳ

19/10/2022
từ 08:00 – 10:30
KS Sơn Hải ĐL Nam Sông Hương

Đã duyệt


Thay dây hạ thế bị bong tróc vỏ cách điện không đảm bảo vận hành

19/10/2022
từ 08:00 – 11:00
XỬ LÝ RÁC T4 ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Thay TI định kỳ

19/10/2022
từ 11:30 – 14:30
BƠM THỦY DƯƠNG 2 ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Thay TI định kỳ

19/10/2022
từ 11:30 – 14:30
CÂY XĂNG XANH PÔN ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Thay TI định kỳ

19/10/2022
từ 14:00 – 16:00
Thủy Xuân 3 ĐL Nam Sông Hương

Đã duyệt


Chuyển ĐD hạ thế XT B theo yêu cầu khách hàng

20/10/2022
từ 07:00 – 16:30
AN LẠI (BBNT) ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Bọc cách điện silicôn nhánh rẽ đi Lương Điền XT 473 La Sơn từ vị trí 15/189 (15/2) đến vị trí 15/220

20/10/2022
từ 07:00 – 16:30
GẠCH LỘC AN T1 ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Bọc cách điện silicôn nhánh rẽ đi Lương Điền XT 473 La Sơn từ vị trí 15/189 (15/2) đến vị trí 15/220

20/10/2022
từ 07:00 – 16:30
NAM PHỔ CẦN (BBNT) ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Bọc cách điện silicôn nhánh rẽ đi Lương Điền XT 473 La Sơn từ vị trí 15/189 (15/2) đến vị trí 15/220

20/10/2022
từ 07:00 – 16:30
PHƯỚC TRẠCH (BBNT) ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Bọc cách điện silicôn nhánh rẽ đi Lương Điền XT 473 La Sơn từ vị trí 15/189 (15/2) đến vị trí 15/220

20/10/2022
từ 07:00 – 16:30
TBA GẠCH TUYNEN LỘC AN ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Bọc cách điện silicôn nhánh rẽ đi Lương Điền XT 473 La Sơn từ vị trí 15/189 (15/2) đến vị trí 15/220

20/10/2022
từ 07:30 – 08:30
Bồn Phổ 1 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Tách lèo cột 29/17/42/9 XT 472 Huế 2

20/10/2022
từ 07:30 – 08:30
Bồn Phổ 2 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Tách lèo cột 29/17/42/9 XT 472 Huế 2

20/10/2022
từ 07:30 – 08:30
Bồn Phổ 3 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Tách lèo cột 29/17/42/9 XT 472 Huế 2

20/10/2022
từ 07:30 – 08:30
Cổ Bưu T1 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Tách lèo cột 29/17/42/9 XT 472 Huế 2

20/10/2022
từ 07:30 – 08:30
Cổ Bưu T2 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Tách lèo cột 29/17/42/9 XT 472 Huế 2

20/10/2022
từ 07:30 – 08:30
La Chữ 2 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Tách lèo cột 29/17/42/9 XT 472 Huế 2

20/10/2022
từ 07:30 – 08:30
La Chữ 4 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Tách lèo cột 29/17/42/9 XT 472 Huế 2

20/10/2022
từ 07:30 – 08:30
Nham Biều T1 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Tách lèo cột 29/17/42/9 XT 472 Huế 2

20/10/2022
từ 07:30 – 08:30
Nham Biều T2 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Tách lèo cột 29/17/42/9 XT 472 Huế 2

20/10/2022
từ 07:30 – 08:30
Thái Yên ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Tách lèo cột 29/17/42/9 XT 472 Huế 2

20/10/2022
từ 07:30 – 08:30
UBND phường Hương An ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Tách lèo cột 29/17/42/9 XT 472 Huế 2